Konto cmentarza, wydatki

Konto Parafialnego Zarządu Cmentarza

43 85890006 0031 0971 8829 0004
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

przy dokonywaniu wpłaty koniecznie należy podać dane grobu tj. sektor, rząd i nr grobu oraz opiekuna grobu.

Wpłaty w Banku są aktualizowane na stronie www cmentarza raz na kwartał.

Środki uzyskane z tytułu prowadzenia cmentarza parafialnego są jedną z form składanych ofiar na rzecz parafii.
Ofiary zyskane z opłat na cmentarz są przeznaczane na:
1. opłaty energii elektrycznej na oświetlenie cmentarza oraz
 koszty wywozu i segregacji śmieci z cmentarza
2. opłaty związanie z korzystaniem przez użytkowników cmentarza z wody (woda na cmentarz jest pompowana ze studni obok kościoła sanktuaryjnego, do wieży ciśnień powyżej cmentarza, a to wymaga zapłacenia energii elektrycznej oraz konserwacji pomp i sprzętu sterującego poziomem wody w zbiornikach),
3. na utrzymanie i funkcjonowanie kaplicy cmentarnej,
4. pielęgnację drzew na cmentarzu zgodnie z zaleceniami Konserwatora Przyrody i Konserwatora Zabytków (cmentarz z definicji jest parkiem zieleni),
5. opłacanie kosztów wywozu nieczystości z WC z cmentarza,
6. prowadzenie ksiąg cmentarnych w formie elektronicznej i pisemnej, oznakowanie grobów oraz utrzymanie systemu internetowego odnajdywania grobów, opłat i rocznic śmierci,
7. Odnawianie Zabytkowej Kaplicy Cmentarnej oraz zabytkowych pomników nagrobnych (o czym można przeczytać poniżej).

Królowo Niebios, módl się za nimi!

Pomnik nagrobny przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem na ręku należy do najstarszych zabytków na parafialnym cmentarzu w Jodłowej. Ze względu na figuralne przestawienie postaci Maryi jest on cennym zabytkiem prezentującym kunszt rzeźbiarski początku XX w. Pomnik został wykonany w piaskowcu. Należy przypuszczać, że budulec pochodził z pobliskiego kamieniołomu.
Pomnik został odrestaurowany na przełomie 2015 i 2016 roku w ramach ochrony zabytków cmentarza, a sfinansowany z zebranych ofiar na utrzymanie cmentarza (tzw. woda i śmieci).

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG10.JPG11.JPG12.JPG
Zakres wykonanych prac:
Kształty figury Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku zostały obmyte wodą, z zalegającej patyny i nawarstwień restauratorskich, które zatarły szczegóły i detale rzeźbiarskie. Górne partie figury były narażone na opady atmosferyczne i zaleganie w czasie zimy śniegu.
Figura pod wpływem wody opadowej w lecie, a w zimie mrozu ulegała niszczeniu wskutek rozpuszczania, spęczniania i wymywania elementów skałotwórczych.
Figura Matki Bożej umieszczona na zboczu cmentarza po kilku dziesiątkach lat obsunęła się z cokołu niszcząc rzeźbę. Wskutek upadku Dzieciątko Jezus utraciło głowę, rączki, ramię i nóżki.  Sama figura rozpadła się na trzy części. Po destrukcji figura została scalona prostymi metodami.
W zagłębieniach i przemytych przez deszcz partiach kamienia pojawiły się sie grzyby, glony i porosty, które przeniosły się z otaczających drzew.
Cokół porosły mchy, grzyby i glony, które przeszły z gleby. Na wszystkich częściach cokołu wytworzyły się czarne nawarstwienia skorupiaste mocno scalone z podłożem, powstałe z zanieczyszczeń środowiska - gazy z paliw i pyłów unoszonych przez wiatr. Wszystko to prowadziło do rozluźnienia warstw powierzchniowych, a w dalszym etapie do dezintegracji granularnej.
Fundamenty pomnika nagrobnego zapadły się prowadząc do destabilizacji grożącej kolejnemu zawaleniu.
Podjęte prace konserwatorskie miały za zadanie przywrócić dawny wygląd Maryi i Dzieciątku Jezus przez odbudowanie brakujących elementów rzeźby. Cokół został uzupełniony o brakujące detale i na nowo osadzony na wybudowanym fundamencie w kształcie oblamówki. Całość pomnika nagrobnego została zabezpieczona środkami hydrofobijnymi chroniącymi przed zgubnymi wpływami środowiska atmosferycznego.
Końcowy efekt wykonanych prac obrazuje dokumentacja fotograficzna.
Prace były prowadzone przez Specjalistyczną Pracownię Konserwatorską Huberta Lipki z Krosna.