Regulamin cmentarza parafialnego w Jodłowej

Kościół zawsze uważał cmentarze gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (KPK, kan. 1205 – 2013, 1240 - 1243)

1. Cmentarz w Jodłowej jest własnością Parafii pw. św. Stanisława BM w Jodłowej.

2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława BM w Jodłowej, który zarządza nim przy współpracy z Parafialnym Zarządem Cmentarza. Zarząd tworzą członkowie parafialnej Rady Gospodarczej i Grabarz.

3. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy zachować spokój i uszanować jego świętość.

4. Cmentarz jest utrzymywany jako teren zielony o charakterze parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora.

5. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza wszelkimi pojazdami, bez zezwolenia administratora.

6. Zabronione jest chodzenie po grobach oraz wprowadzanie psów i innych zwierząt.

7. Na terenie cmentarza nie wolno przebywać osobom w stanie nietrzeźwym ani palić tytoniu.

8. Nie wolno niszczyć nagrobków, kraść kwiatów i zniczy. Śmieci umieszczane są tylko w śmietniku z boksami do segregacji.

9. Czas i rodzaj pogrzebu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał Aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego oraz Kartę zgonu do celu pochowania zwłok.

10. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek, po uprzednim opłaceniu miejsca (opłata rezerwacyjna). Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

11. Jeżeli po 20 latach opiekun nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania miejsca.

12. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba, że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłaty (tzw. pokładne) za miejsce na cmentarzu pobierane zawsze po upływie 20 lat.

13. Opiekunowie grobów, wnoszący bieżące opłaty na potrzeby parafii zwolnieni są z opłaty pokładnego na cmentarzu parafialnym w Jodłowej do odwołania.

14. Opiekun grobu jest zobowiązany do stałej troski o wygląd grobu lub nagrobka oraz bezpośredniego jego otoczenia. Opiekun grobu wnosi bieżące opłaty za korzystanie z wody na cmentarzu i wywóz śmieci. Uiszcza opłaty za wybudowanie lub modernizację nagrobka czy grobowca w wysokości ustalonej przez Parafialny Zarząd Cmentarza.

15. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe; groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
– dla zwłok dzieci do lat 6:
   długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m,
   odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

– dla pozostałych zwłok:
   długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m,
   odstępy – od każdego boku po 0,5 m.

– dla urn ze szczątkami zwłok:
   długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m,
   odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

16. Groby rodzinne przeznaczone na składanie wielu trumien powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu:
długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m,
odstępy – od każdego boku po 0,5 m.

17. Groby rodzinne dla urn, przeznaczone na kilka urn powinny mieć następujące wymiary:
długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m,
odstępy – na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m.

18. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić, co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów, niż 1,7 m, jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie, co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z gruntu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

19. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

20. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie.

21. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.

22. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów. Nagrobki, jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

23. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika (nagrobka), likwidację grobu, sadzenie drzew czy krzewów.

24. Osoba posiadająca uprawnienia do grobu przed rozpoczęciem budowy nowego pomnika lub nagrobka zobowiązana jest fakt ten zgłosić u administratora cmentarza i uzyskać pozwolenie. Nagrobek lub mogiła powinna mieć widoczny krzyż. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.

25. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót lub powstałe szkody na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialna jest osoba posiadająca uprawnienia do grobu.

26. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać w kancelarii parafialnej lub na konto cmentarza Nr 84 9475 1013 2002 0001 8829 0004, przy dokonywaniu wpłaty koniecznie należy podać dane grobu tj. sektor, rząd i nr grobu oraz opiekuna grobu.
Środki uzyskane z tytułu prowadzenia cmentarza parafialnego są jedną z form składanych ofiar na rzecz parafii. Przeznaczone są one m.in. na opłaty związane z użytą energią elektryczną, korzystaniem przez użytkowników cmentarza z wody, na utrzymanie i funkcjonowanie kaplicy cmentarnej, na inwestycje cmentarne, wywóz nieczystości z WC i śmieci, na pielęgnację zabytkowych drzew, a także na renowację zabytkowych pomników i nagrobków.

27. W sprawach nieobjętych tym regulaminem obowiązują przepisy: Ustawa z dn. 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2000 r. Nr 23 poz. 195 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra dn. 21 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze (Dz. U. Z dn. 21 marca 2008 r.).

28. Ze względu na to, że obszar cmentarza objęty jest nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, wszelkie inwestycje dokonane bez wiedzy i zgody zarządcy cmentarza uznane zostaną za samowolę budowlaną i podlegać będą rygorowi rozbiórki na koszt inwestora.

29. Dodatkowe informacje na temat cmentarza można uzyskać u Proboszcza Parafii.

30. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 października 2014 roku.

ks. Proboszcz
Parafialny Zarząd Cmentarza